1. Naliti jeung mikiran rupaning masalah nu tumali kana budaya Sunda dina enggoning ngali, miara, tur ngamekarkeun ajén-inajén kasundaan.
  2. Muguhkeun jeung ngamekarkeun hasil panalungtikan katut pamikiran dina widang budaya Sunda boh keur kapentingan sakumna warga Unpas boh keur kapentingan masarakat lega di sabudereunana.
  3. Nyusun bahan kuliah budaya Sunda kalayan babarengan jeung lembaga lianna di lingkungan Universitas Pasundan.
  4. Ngumpulkeun jeung nyayagikeun buku katut bahan bacaan lianna nu tumali kana budaya Sunda.
  5. Babakti ka masarakat dina enggoning ngamekarkeun budaya katut tata krama Sunda.