VISI

  1. Naliti jeung mikiran rupaning masalah nu tumali kana budaya Sunda dina enggoning ngali, miara, tur ngamekarkeun ajén-inajén kasundaan.
  2. Muguhkeun jeung ngamekarkeun hasil panalungtikan katut pamikiran dina widang budaya Sunda boh keur kapentingan sakumna warga Unpas boh keur kapentingan masarakat lega di sabudereunana
  3. Nyusun bahan kuliah budaya Sunda kalayan babarengan jeung lembaga lianna di lingkungan Universitas Pasundan.
  4. Ngumpulkeun jeung nyayagikeun buku katut bahan bacaan lianna nu tumali kana budaya Sunda.
  5. Babakti ka masarakat dina enggoning ngamekarkeun budaya katut tata krama Sunda

MISI

  1. Nyusun Konsép Kabudayaan Sunda. Gampangna urang sebut Program Paélmuan. Luyu jeung tanggung jawab LBS sakumaha diécéskeun dina statuta Unpas, LBS dipihareup muguhkeun wangunan konséptual ngeunaan kabudayaan Sunda minangka tatapakan pikeun miara katut ngamekarkeun kabudayaan Sunda, di lingkungan Pasundan.
  2. Miara jeung Ngamekarkeun Basa, Sastra, jeung Seni Sunda. Gampangna urang sebut Program Kasenian. LBS bisa ilubiung dina rupaning kagiatan miara jeung ngamekarkeun basa, sastra, jeung seni Sunda nu tumuwuh di Tatar Sunda. Metakeun tarékah dina ieu widang bisa dipilampah boh kalayan sosoranganan boh kalayan rampak gawé jeung lembaga séjénna, hususna di lingkungan lembaga atikan.
  3. Mageuhan Tali Mimitran jeung Masarakat. Gampangna urang sebut Program Kamasarakatan. Muka lolongkrang pikeun ngaraketkeun tali mimitran jeung lingkungan masarakat lega kalayan ngamangpaatkeun lolongkrang media komunikasi nu kiwari andelan balaréa.